PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Dnevni program
Vrtec izvaja celodnevni program. Otrok je vključen v vrtec med 5.45 in 16.00 uro. Program obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Krajši program – cicibanove urice
Ta je namenjen otokom med četrtim in šestim letom, ki ne obiskujejo vrtca. Ta program se izvaja ob zadostnem številu otrok.

Razvojni načrt vrtca
Razvojni načrt vrtca pri OŠ Cankova je dokument, ki prikazuje razvojno usmerjenost našega vrtca, le –ta pa je tesno povezana z razvojno usmerjenostjo naše šole.

PRIORITETE RAZVOJNEGA NAČRTA V OBDOBJU 2016/2021
1. Ohraniti doseženo raven sodelovanja s starši; z ožjo in širšo lokalno skupnostjo;
2. Ohraniti doseženo kvaliteto vzgoje in izobraževanja in si prizadevati za uvajanje novosti s področja predšolske vzgoje potrebam otrok in željam staršev;
3. Poglabljanje področja jezika in gibanja
4. Vključevanje otrok v načrtovanje, izvedbo in analizo dejavnosti v vrtcu
5. Zdrava in uravnotežena prehrana
6. Ohranjanje in izboljšanje materialnih pogojev za delo

CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2016/2021
1. Ohranjati in nadgrajevati sodelovanje s starši;
Ohraniti dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo (sodelovanje na proslavah, kulturnih prireditvah,…)
2. Razvijanje močnih področij zaposlenih ter vnašanje pridobljenega znanja v pedagoški proces
3. Timsko načrtovati vadbene ure za 1. in 2. starostno obdobje
Izražanje v knjižnem jeziku pri načrtovanih dejavnostih ter spodbujanje in navajanje na izražanje v knjižnem jeziku pri otrocih
4. Spremljanje otrokovega razvoja in napredka na posameznih razvojnih področjih in načrtovanje dejavnosti na osnovi ugotovitev ter evalviranje le- tega, s postopnim vključevanjem otrok v sam proces.
5. Otrokom zagotoviti uživanje raznovrstne ter polnovredne prehrane
6. ob sodelovanju z lokalno skupnostjo si prizadevati za čimprejšnjo izgradnjo novega vrtca in telovadnice (nadaljnje opominjanje občine na nujnost novogradnje,ureditev vse potrebne dokumentacije ter prijava na razpis)

Prednostna naloga vrtca v šolskem letu 2018/19 je namenjena področju GIBANJA.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih ter gradi zaupanje vase. S tem, ko otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe, doživlja občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Skupne teme na ravni vrtca
• EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – 16. do 22.9.2018 pod sloganom «ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ!

• obisk TETKE JESEN - 24.9.2018
• TEDEN OTROKA (1.10. do 7.10.2018 )– pod sloganom «Prosti čas«;

• SREČANJE Z DEDKI IN BABICAMI  - (16.10.2018) – popoldanski čas

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (16.11.2018),
• VESELI DECEMBER – obisk DEDKA  MRAZA (20.12.2018, ob 10.00),
• TEDEN KULTURNIH DEJAVNOSTI - proslava -7.2.2019
• PUSTOVANJE - 5.3.2019,
• POZDRAV POMLADI in OBISK »GOSPODIČNE POMLAD«– 20. marec 2019,
• DAN KNJIGE - 2.4.2019,
• DAN ZEMLJE – 20.4.2019 naravoslovni dan v dogovoru s Krajinskim parkom Goričko,
• ZAKLJUČNA PRIREDITEV – 17. junij 2019

Programi, ki se izvajajo upoštevajoč starost, interes otrok in želje staršev
A Obogatitveni programi
V šolskem letu 2018/2019 bodo strokovne delavke izvajale naslednje programe:
1. starostno obdobje
- LIKOVNI KROŽEK: Barbara Škafar
- PRAVLJIČNO LUTKOVNI K.: Suzana Kuvelja
- ŠPORTNI KROŽEK: Edita Car
2. starostno obdobje
- FOLKLORNE URICE: Sonja Pavlinjek
- PLESNI KROŽEK: Anita Pergar
- KUHARSKI KROŽEK: Marjeta Fenos  in Anita Mesarič
- NARAVOSLOVNI KROŽEK: Antonija Haužar
• RAČUNALNIŠKE URICE - za otroke pred vstopom v šolo: Sonja Pavlinjek


Projekti
V tem šolskem letu se bodo otroci vključevali v naslednje projekte:
- športno-gibalni projekt »MALI SONČEK« (skupine Čebelice (l. 2016), Ježki, Metuljčki, Medvedki);
- projekt »PRAVLJIČNI NAHRBTNIK« (skupine Čebelice, Ježki, Metuljčki, Medvedki l. 2014);
- PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (otroci pred vstopom v šolo);
- VARNO S SONCEM (vse skupine);
- EKO ŠOLA - VRTEC (vse skupine);
- SIMBIOZA GIBA (vse skupine);
- TRADCIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK in ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (vse skupine);

C Natečaji
- Sodelovanje na natečaju civilne zaščite Naravne in druge nesreče „ Neurje“
in različni likovni natečaji, ki bodo razpisani med letom.

D Tekmovanja
- Cicivesela šola - skupina Medvedki (otroci pred vstopom v šolo).

E Dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci
Letos bomo ponudili dodatni program:
- plavalni tečaj v Termah Radenci (za otroke pred vstopom v šolo 13.5.2019 – 17.5.2019,

F Da nam je lepše, skupaj:
- praznujemo rojstne dneve otrok,
- obeležimo pomembne dneve v RS Sloveniji,
- izvajamo: glasbene delavnice,
- naravoslovne dneve,
- športne popoldneve s starši
- pravljične ure,
- pohode…
- zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Izvajalci programov in dejavnosti:
• vzgojiteljice,
• pomočnice vzgojiteljic,
• pedagoginja,
• računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti,
• učitelji iz šole,
• zunanji sodelavci.