PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Dnevni program
Vrtec izvaja celodnevni program. Otrok je vključen v vrtec med 5.45 in 16.00 uro. Program obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Krajši program – cicibanove urice
Ta je namenjen otokom med četrtim in šestim letom, ki ne obiskujejo vrtca. Ta program se izvaja ob zadostnem številu otrok.

Razvojni načrt vrtca
Razvojni načrt vrtca pri OŠ Cankova je dokument, ki prikazuje razvojno usmerjenost našega vrtca, le –ta pa je tesno povezana z razvojno usmerjenostjo naše šole.

PRIORITETE RAZVOJNEGA NAČRTA V OBDOBJU 2016/2021
1. Ohraniti doseženo raven sodelovanja s starši; z ožjo in širšo lokalno skupnostjo;
2. Ohraniti doseženo kvaliteto vzgoje in izobraževanja in si prizadevati za uvajanje novosti s področja predšolske vzgoje potrebam otrok in željam staršev;
3. Poglabljanje področja jezika in gibanja
4. Vključevanje otrok v načrtovanje, izvedbo in analizo dejavnosti v vrtcu
5. Zdrava in uravnotežena prehrana
6. Ohranjanje in izboljšanje materialnih pogojev za delo

CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2016/2021
1. Ohranjati in nadgrajevati sodelovanje s starši;
Ohraniti dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo (sodelovanje na proslavah, kulturnih prireditvah,…)
2. Razvijanje močnih področij zaposlenih ter vnašanje pridobljenega znanja v pedagoški proces
3. Timsko načrtovati vadbene ure za 1. in 2. starostno obdobje
Izražanje v knjižnem jeziku pri načrtovanih dejavnostih ter spodbujanje in navajanje na izražanje v knjižnem jeziku pri otrocih
4. Spremljanje otrokovega razvoja in napredka na posameznih razvojnih področjih in načrtovanje dejavnosti na osnovi ugotovitev ter evalviranje le- tega, s postopnim vključevanjem otrok v sam proces.
5. Otrokom zagotoviti uživanje raznovrstne ter polnovredne prehrane
6. ob sodelovanju z lokalno skupnostjo si prizadevati za čimprejšnjo izgradnjo novega vrtca in telovadnice (nadaljnje opominjanje občine na nujnost novogradnje,ureditev vse potrebne dokumentacije ter prijava na razpis)

Prednostna naloga vrtca v šolskem letu 2019/20 je namenjena področju NARAVA.

Kurikulum opredeljuje naravokot področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje, ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarja pomen pridobivanja izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi, spoznavanje naravoslovnih zakonitosti ter veselja pri raziskovanju in odkrivanju. Pri naravoslovnih postopkih moramo otroku omogočiti dovolj priložnosti in časa, da opazuje z vsemi čutili, raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga in postavlja hipoteze po načelu aktivnega učenja.

 • Skupne teme na ravni vrtca
 • EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – 16. do 22.9.2019 pod sloganom «GREMO PEŠ
 • "Dan brez avtomobila"     bomo obeležili - 20.9.2019
 • obisk TETKE JESEN - 23.9.2019
 • TEDEN OTROKA (7.10. do 13.10.2019 )– pod sloganom «Naše pravice«
 • SIMBIOZA GIBA in SREČANJE Z DEDKI IN BABICAMI  - (17.10.2019) – popoldanski čas
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (15.11.2019),
 • VESELI DECEMBER – obisk DEDKA  MRAZA (20.12.2019, ob 10.00),
 • PRIHOD "BABICE ZIME" - 23.12.2019
 • TEDEN KULTURNIH DEJAVNOSTI - proslava -7.2.2020
 • PUSTOVANJE - 25.2.2020
 • POZDRAV POMLADI in OBISK »GOSPODIČNE POMLAD«– 20. marec 2020
 • DAN KNJIGE - 3.4.2020
 • DAN ZEMLJE – 22.4.2020 naravoslovna urica v dogovoru s Krajinskim parkom Goričko
 • ZAKLJUČNA PRIREDITEV – 22. junij 2020

Programi, ki se izvajajo upoštevajoč starost, interes otrok in želje staršev
A Obogatitveni programi
V šolskem letu 2019/2020 bodo strokovne delavke izvajale naslednje programe:
1. starostno obdobje
- MATEMATIČNI KROŽEK.: Suzana Kuvelja
- ŠPORTNI KROŽEK: Edita Car
2. starostno obdobje
- OTROŠKA FOLKLORA: Sonja Pavlinjek

- OTROŠKI PEVSKI ZBOR: Barbara Škafar
- ŠPORTNI KROŽEK: Anita Pergar
- KUHARSKI KROŽEK: Marjeta Fenos in Antonija Haužar
• RAČUNALNIŠKE URICE - za otroke pred vstopom v šolo: Anita Pergar 


B Projekti
V tem šolskem letu se bodo otroci vključevali v naslednje projekte:
- športno-gibalni projekt »MALI SONČEK« (skupine Čebelice (l. 2017), Ježki, Metuljčki, Medvedki);
- projekt »PRAVLJIČNI NAHRBTNIK« (skupine Čebelice, Ježki, Metuljčki, Medvedki l. 2015);
- PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (otroci pred vstopom v šolo);
- VARNO S SONCEM (vse skupine);
- EKO ŠOLA - VRTEC (vse skupine);
- SIMBIOZA GIBA (vse skupine);
- TRADCIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK in ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (vse skupine)

- TRAJNOSTNA MOBILNOST ( skupini "Metuljčki" in "Medvedki")

C Natečaji
- Sodelovanje na natečaju civilne zaščite Naravne in druge nesreče „ Bolje pripravljen kot poplavljen“
in različni likovni natečaji, ki bodo razpisani med letom.

D Tekmovanja
- Cicivesela šola - skupina Medvedki (otroci pred vstopom v šolo).

E Dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci
Letos bomo ponudili dodatni program:
- plavalni tečaj v Termah Radenci (za otroke pred vstopom v šolo 11.5.2020 – 15.5.2020,

F Da nam je lepše, skupaj:
- praznujemo rojstne dneve otrok,
- obeležimo pomembne dneve v RS Sloveniji,
- izvajamo: glasbene delavnice,
- naravoslovne dneve,
- športne popoldneve s starši
- pravljične ure,
- pohode…
- zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Izvajalci programov in dejavnosti:
• vzgojiteljice,
• pomočnice vzgojiteljic,
• pedagoginja,
• računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti,
• učitelji iz šole,
• zunanji sodelavci.