VRTEC

V vrtcu pri OŠ Cankova smo zaposlili Brabaro Škafar, dipl. vzg. pred. otrok

NAČRT USPOSABLJANJA:

-    Seznanitev s pedagoško dokumentacijo, internimi akti zavoda,
-    poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije in človekovih ter otrokov, in pravic in temeljnih svoboščin,
-     poznavanje predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja,
-    izobraževanje in opravljanje preizkusa za varno opravljanje dela in varstva pred požarom,
-    seznanjenje z načrtovanjem organizacije in izvedbe programa za predšolske otroke,
-    seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela,
-    poglabljanje specialne didaktike na področju, za katerega se kandidat usposablja, vključno z oblikovanjem podrobnega letnega načrta dela v oddelku, pripravo učne ure in njeno izvedbo,
-    pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z otroki, sodelavci, starši in drugimi udeleženci vzgojno – izobraževalnega procesa,
-    pridobivanje izkušenj pri razvijanju skupinske dinamike, komunikacije in pri izvajanju metod in oblik dela ter pri uporabi didaktičnih pripomočkov,
-    poglabljanje znanj o napredku otroka ( formativno spremljanje v vrtcu ),
-    samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
-    usposabljanje za smotrno izbiro ustreznih vsebin in metod dela pri izvajanju programa za predšolske otroke,
-    
Kandidatka bo  izvaja dejavnosti skozi celotni dan bivanja otrok v vrtcu:

Kratek povzetek dela (PDF)

Izvajala bo usmerjene zaposlitve iz vseh področij dejavnosti, upoštevajoč cilje in načela za uresničevanje ciljev Kurikula. Opravljala bo nadomeščanja, samostojno opravljala delo v vrtcu, otroke spremljala na ekskurzijah, plavalnem tečaju.
Aktivno  se bo vključevala v proces tandemskega načina načrtovanja, prevzemala skrb za urejenost igralnice.

PRIHODI IN ODHODI OTROK  IN IGRE PO ŽELJI
•    pripravi prostor,
•    organizira igre po želji otrok,
•    pripravi pripomočke za različne dejavnosti,
•    pripravi igralne kotičke z igračami in se z otroki igra, jih spodbuja
•    ter vzpostavlja tople medosebne odnose.

DNEVNA RUTINA
•    to področje dela vključuje nego in osebno higieno otrok, prehranjevanje in počitek otrok,
•    otroke pripravi na hranjenje, na počitek, pri negovanju otrok nameni posebno skrb razvijanju in oblikovanju higienskih in kulturnih navad,
•    pripravi,uredi prostor in sredstva za nego, hranjenje in počitek.

BIVANJE NA PROSTEM
•    načrtuje bivanje na prostem,
•    spremlja otroke pri dejavnostih na prostem,
•    se vključuje v igro otrok ter pripravi in izvede igre na igrišču,
•    navaja otroke na samostojnost pri oblačenju in obuvanju,
•    spremlja otroke na sprehodih, navaja na primerno, varno vključevanje v promet.

NAČRTUJE DEJAVNOSTI
•    načrtuje organizacijo in izvedbo programa z različnimi oblikami in metodami vzgojno- izobraževalnega dela,
•    pripravi didaktične pripomočke,
•    načrtuje dejavnosti, zapiše pripravo ter evalvira svoje delo

KANDIDATKA IZVAJA RAZLIČNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI:
•    govorilne ure
•    roditeljski sestanki
•    delavnice  za starše
•    skrbi za pretok dnevnih informacij

SKRBI ZA LASTNO IZOBRAŽEVANJE:
•    pedagoške konference
•    strokovni aktivi
•    študijske skupine

V času trajanja projekta bo zraven zgoraj naštetih dejavnosti posebno skrb namenjala otrokom s posebnimi potrebami, otrokom ranljivih skupin – Romom.

Izvajala bo računalniške urice, v podporo IKT, s svojim znanjem tujega jezika bo vnašala večjezičnost v naš vrtec in začela z zgodnjim poučevanjem tujega jezika.

Izvajala bo Cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo in s tem spodbujala zgodnejšo vključitev v vrtec.
Opravljala bo delavnice v romskem naselju in tako nudila pomoč Romom pri socializaciji.
V okviru obogatitvene dejavnosti vrtca bo izvajala baletne urice, skrbela za okoljsko dejavnost in šolski eko vrt.

Kratek povzetek dela (PDF)