ŠOLA

V šoli smo zaposlili mladega učitelja Nejca Nemca, mag. prof. razr. pouk

PROGRAM DELA

-    Seznanitev s pedagoško dokumentacijo, internimi akti zavoda,
-    poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije in človekovih ter otrokovih pravic in temeljnih svoboščin,
-    poznavanje predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja,
-    izobraževanje in opravljanje preizkusa za varno opravljanje dela in varstva pred požarom,
-    seznanjenje z načrtovanjem organizacije in izvedbe izobraževalnega programa,
-    seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela,
-    poglabljanje specialne didaktike na področju, za katerega se kandidat usposablja, vključno z oblikovanjem podrobnega letnega načrta dela, pripravo učne ure in njeno izvedbo,
-    pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z učenci, sodelavci, starši in drugimi udeleženci vzgojno – izobraževalnega procesa,
-    pridobivanje izkušenj pri razvijanju skupinske dinamike, komunikacije in pri izvajanju metod in oblik dela ter pri uporabi didaktičnih pripomočkov,
-    poglabljanje znanj o napredku učenca ( formativno spremljanje),
-    poglabljanje znanj o preverjanju, ocenjevanju,
-    poznavanje razredniških nalog, pripravi roditeljskega sestanka in drugih oblik sodelovanja s starši,
-    samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah.
Kandidat bo v okviru individualnega dela z učenci oz. v manjših skupinah izvajal aktivnosti
Učenje učenja, kjer bo učence učil različnih strategij učenja, jih usmerjal v aktivnejšo izrabo prostega časa, razvijal samostojnost.
Z učenci razredne stopnje bo izvajal računalniške urice, v podporo in razvoju digitalne pismenosti, saj je potrebno učence navajati na delo z računalnikom in pravilno rabo le- tega.
Vodil bo športni krožek na šoli ter skrbel za gibalni razvoj učencev v času rekreacije in drugih dejavnosti.
V okviru pouka bo suport razrednim učiteljicam pri športu in drugih dejavnostih, kjer bo še posebej nudil pomoč učencem s posebnimi potrebami, gibalno oviranim učencem, ki nimajo spremljevalca.

Vključeval se bo k dejavnostim kolesarskega izpita in varne vožnje, sodeloval na plavalnem tečaju.
Posebna pozornost bo namenjena pomoči učencem Romom in izvajanju različnih delavnic
v okviru uspešne socializacije Romov.
V okviru počitniških dejavnosti bo izvajal različna počitniška potepanja, kjer bodo učenci ob praktičnem delu in raziskovanju preživljali čas v naravi ter razvijali kompetence  sporazumevanja, socialne in državljanske kompetence, matematične, digitalno pismenost, okoljsko naravnanost.
Prevzel in vodil bo šolski eko vrt in tako pri učencih in zaposlenih vzpodbujal okoljsko vzgojo.
Skrbel bo za prometno varnostno vzgojo na šoli in se povezoval z zunanjimi institucijami na področju varnosti.
Ažuriral in posodabljal bo spletno stran šole in skupaj z učenci izdelal spletni časopis.

Kratek povzetek dela (PDF)