POMEMBNE INFORMACIJE ZA DOBRO SODELOVANJE

Vpis otrok
- Otroke, ki že obiskujejo vrtec, ni potrebno ponovno vpisati.
- Največ novincev sprejmemo v vrtec septembra, ko oblikujemo oddelke, sicer pa otroke vključujemo skozi vse leto, v kolikor še imamo prostor. Uradni vpis za naslednje šolsko leto bo v mesecu marcu. Starše o tem predhodno obvestimo z obvestili na oglasnih deskah po vaseh v občini Cankova ter z objavo v občinskem Utripu ter spletni strani šole.
- Starši prejmete pisno obvestilo o sprejemu otroka . Starši pred vključitvijo v vrtec podpišete pogodbo.
- Če starši iz kakršnihkoli razlogov želite otroka izpisati iz vrtca, se obrnete na svetovalno službo v šoli, kjer izpolnite obrazec za izpis. Rok izpisa je 15 dni pred dejanskim izpisom .

Izpis otroka:
Začasni izpis iz vrtca – rezervacija za čas počitniške odsotnosti otroka. Za starše otrok, za katere je Občina Cankova po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene, lahko uveljavljate rezervacijo za čas počitniške odsotnosti enkrat letno od 1. junija do 30. septembra, za en oz. največ dva meseca.
Starši otrok iz drugih občin se za morebitni čas počitniške odsotnosti otroka dogovorite na svoji občini glede kritja cene.

Odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, ki traja neprekinjeno 15 strnjenih delovnih dni, starši izkazujete s predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Za obračun se upoštevajo pravila, ki veljajo za čas počitniške odsotnosti.

• Redni izpis iz vrtca opravite starši za otroke pred vstopom v šolo, ali ob trajni izključitvi iz vrtca.

Iz pravilnika o varnosti otrok
- Starši ste dolžni zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca ter otroka osebno predati vzgojiteljicam ali pomočnicam vzgojiteljic.
- Bolnega otroka ne vključujemo v vrtec, zdravila dajemo samo v dogovoru z lečečim zdravnikom.
- Če se pojavijo znaki obolenja ali če pride do poškodbe, mora vzgojiteljica obvestiti starše. Če starši po otroka ne morejo priti takoj in je zdravniška pomoč nujna, spremlja otroka k zdravniku vzgojiteljica.
- Vzgojiteljico vašega otroka je potrebno opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja.
- Otroka primerno oblecite za igro in dejavnosti, ki potekajo v vrtcu (po potrebi rezervna obleka).
- Za igrače, ki jih otroci prinašajo od doma, ne odgovarjamo.

Druge informacije
Odsotnost otroka je potrebno sporočiti v vrtec do 8.00 zjutraj na tel. štev.:
041 606 780