PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Dnevni program
Vrtec izvaja celodnevni program. Otrok je vključen v vrtec med 6.00 in 16.00 uro. Program obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

Krajši program – cicibanove urice
Ta je namenjen otokom med četrtim in šestim letom, ki ne obiskujejo vrtca. Ta program se izvaja ob zadostnem številu otrok.

Razvojni načrt vrtca
Razvojni načrt vrtca pri OŠ Cankova je dokument, ki prikazuje razvojno usmerjenost našega vrtca, le –ta pa je tesno povezana z razvojno usmerjenostjo naše šole.

PRIORITETE RAZVOJNEGA NAČRTA V OBDOBJU 2016/2021
1. Ohraniti doseženo raven sodelovanja s starši; z ožjo in širšo lokalno skupnostjo;
2. Ohraniti doseženo kvaliteto vzgoje in izobraževanja in si prizadevati za uvajanje novosti s področja predšolske vzgoje potrebam otrok in željam staršev;
3. Poglabljanje področja jezika in gibanja
4. Vključevanje otrok v načrtovanje, izvedbo in analizo dejavnosti v vrtcu
5. Zdrava in uravnotežena prehrana
6. Ohranjanje in izboljšanje materialnih pogojev za delo

CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2016/2021
1. Ohranjati in nadgrajevati sodelovanje s starši;
Ohraniti dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo (sodelovanje na proslavah, kulturnih prireditvah,…)
2. Razvijanje močnih področij zaposlenih ter vnašanje pridobljenega znanja v pedagoški proces
3. Timsko načrtovati vadbene ure za 1. in 2. starostno obdobje
Izražanje v knjižnem jeziku pri načrtovanih dejavnostih ter spodbujanje in navajanje na izražanje v knjižnem jeziku pri otrocih
4. Spremljanje otrokovega razvoja in napredka na posameznih razvojnih področjih in načrtovanje dejavnosti na osnovi ugotovitev ter evalviranje le- tega, s postopnim vključevanjem otrok v sam proces.
5. Otrokom zagotoviti uživanje raznovrstne ter polnovredne prehrane
6. ob sodelovanju z lokalno skupnostjo si prizadevati za čimprejšnjo izgradnjo novega vrtca in telovadnice (nadaljnje opominjanje občine na nujnost novogradnje,ureditev vse potrebne dokumentacije ter prijava na razpis)

Prednostna naloga vrtca v šolskem letu 2020/21 je namenjena področju NARAVA.

V tem šol.letu bomo nadaljevali z vsebinami s področja Narava, saj zaradi epidemije COVID-19 (zaprtje vrtca), nismo realizirali vseh načrtovanih vsebin. Kurikulum opredeljuje naravokot področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje, ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarja pomen pridobivanja izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi, spoznavanje naravoslovnih zakonitosti ter veselja pri raziskovanju in odkrivanju. Pri naravoslovnih postopkih moramo otroku omogočiti dovolj priložnosti in časa, da opazuje z vsemi čutili, raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga in postavlja hipoteze po načelu aktivnega učenja.

 • Skupne teme na ravni vrtca
 • EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – 16. do 22.9.2020 pod sloganom «Izberi čistejši način prevoza"
 • "Dan brez avtomobila"     bomo obeležili - 22.9.2020
 • obisk TETKE JESEN - 23.9.2020
 • TEDEN OTROKA (5.10. do 12.10.2020 )– pod sloganom «Odgovor je pogovor«
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (20.11.2020),
 • VESELI DECEMBER – obisk DEDKA  MRAZA (21.12.2020, samo po skupinah,
 • PRIHOD "BABICE ZIME" - 22.12.2020
 • TEDEN KULTURNIH DEJAVNOSTI -1.2. - 5.2.2021  proslava -5.2.2021
 • PUSTOVANJE - 16.2.2021
 • POZDRAV POMLADI in OBISK »GOSPODIČNE POMLAD«– 20. marec 2021
 • DAN KNJIGE - 2.4.2021
 • DAN ZEMLJE – 22.4.2021 naravoslovna urica v dogovoru s Krajinskim parkom Goričko
 • SIMBIOZA GIBA in SREČANJE Z DEDKI IN BABICAMI  - predviideno srečanje se bo izvedlo spomladi, v skladu z ugodno epidemiološko sliko.
 • ZAKLJUČNA PRIREDITEV – junij 2021

Programi, ki se izvajajo upoštevajoč starost, interes otrok in želje staršev
A Obogatitveni programi
se bodo izvajali  po interesu otrok in na ravni skupine.

 • športni krožek - Sonja Pavlinjek - ("Čebelice", "Ježki")
 • matematični krožek - SuzanaKuvelja/ Katja Žižek - ( "Čebelice", "Ježki")
 • otroški pevski zbor - Barbara Škafar -  ( "Metuljčki", "Medvedki")
 • kuharski krožek - Marjeta Fenos -  ( "Metuljčki", "Medvedki")
 • naravoslovni krožek - Antonija Haužar - ( "Metuljčki", "Medvedki")
 • krožek eksperimentov - Anita Pergar - ("Metuljčki", "Medvedki"
 • športni krožek - Edita Car - ("Metuljčki", "Medvedki")
 • računalniške urice za otroke pred vstopom v šolo - Anita Pergar

Obogatitvene dejavnosti se bodo izvajale v skladu z ugodno epidemiološko sliko.


B Projekti
V tem šolskem letu se bodo otroci vključevali v naslednje projekte:
- športno-gibalni projekt »MALI SONČEK« (skupine:  Ježki, Metuljčki, Medvedki);
- projekt »PRAVLJIČNI NAHRBTNIK« (skupine Čebelice, Ježki, Metuljčki, Medvedki l. 2016);
- PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (otroci pred vstopom v šolo);
- VARNO S SONCEM (vse skupine);
- EKO ŠOLA - VRTEC (vse skupine);
- SIMBIOZA GIBA (vse skupine);
- TRADCIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK in ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (vse skupine)

TRAJNOSTNA ENERGIJA ( skupina "Metuljčki" )

TURIZEM IN VRTEC na temo: Z igro do prvih turističnih korakov. Rdeča nit projekta je: MOJ KRAJ; MOJ "CHEF" skupini "Metuljčki" in "Medvedki"

C Natečaji
- Sodelovanje na natečaju civilne zaščite Naravne in druge nesreče „ Bolje pripravljen kot poplavljen“
in različni likovni natečaji, ki bodo razpisani med letom.

D Tekmovanja
- Cicivesela šola - skupina Medvedki (otroci pred vstopom v šolo).

E Dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci
Letos bomo ponudili dodatni program:
- plavalni tečaj v Termah Radenci (za otroke pred vstopom v šolo - l.2015 ( 10.5.2021 – 14.5.2021),

F Da nam je lepše, skupaj:
- praznujemo rojstne dneve otrok,
- obeležimo pomembne dneve v RS Sloveniji,
- izvajamo: glasbene delavnice,
- naravoslovne dneve,
- pravljične ure,
- pohode…
- zaključna prireditev ob koncu šolskega leta

Izvajalci programov in dejavnosti:
• vzgojiteljice,
• pomočnice vzgojiteljic,

.delavke preko projekta Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju
• pedagoginja,
• računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti,
• učitelji iz šole,
• zunanji sodelavci.