DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Od staršev pričakujemo:
- da sodelujete in se zanimate za otrokovo vzgojo in razvoj ter vključujete v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem;
- da uredite vse formalnosti v zvezi s postopkom sprejema otroka v vrtec in jamčite za resničnost podatkov;
- opozorite na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje;
- vzgojiteljice  sproti obveščate o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;
- zagotavljate spremstvo otroka ob prihodu in odhodu iz vrtca;
- skrbite za zdravje otrok; v vrtec ne pripeljete bolnega otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ogroža sebe in druge.
- da preberete vam namenjena obvestila na oglasnih deskah;
- da upoštevate meje vašega soodločanja in ne posegate v strokovno avtonomnost vrtca;
- da sprejemate strokovne usmeritve vrtca;
- da spoštujete sprejete dogovore ( na roditeljskih sestankih, individualnih pogovorih,svetu staršev,    svetu zavoda) in naš poslovni čas.

Vloga za znižano plačilo vrtca

Starši otrok novincev vložite vlogo za znižano plačilo vrtca ( obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) na pristojnem centru za socialno delo najmanj en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec.

Sprememba pri odločanju o pravici do znižanega plačila vrtca v primeru, ko je otrok prvič (ali ponovno) vpisan v vrtec.

V skladu z 32.členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, pravica do znižanega plačila vrtca pripada s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge, pod pogojem, da so na ta dan izpolnjeni vsi pogoji. Navedeno pomeni, da v primeru, ko je otrok vključen med mesecem in ne s prvim dnem v mesecu, lahko center prizna pravico komaj s prvim dnem naslednjega meseca po vključitvi.

Primer: otrok je v vrtec vključen z 11.4.2023. Starši morajo oddati vlogo v mesecu aprilu (in ne v mesecu marcu), in sicer v obdobju med 1.4.2023 in 10.4.2023.pravica jim bo priznana s 1.5.2023.

 

Zdravniško potrdilo za otroke novince

Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka pred vključitvijo otroka v vrtec

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih – v nadaljevanju pravilnik določa, da morajo starši otroka pred vključitvijo v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda pediater, ki izvaja zdravstveno dejavnost na območju Republike Slovenije. Potrdilo se izda na predpisanem obrazcu.

Vrtec zavrne kakršnokoli drugo potrdilo ali potrdilo zdravnika iz tujine.

Potrdilo zdravnika predložite pedagoginji ali vzgojiteljici ob prvem prihodu otroka v oddelek. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.

 

Obiskovalci

Na strani je 1396 gostov in ni članov .