ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Na šoli je zaposlena pedagoginja Silvestra Gomboc, prof. geo. in ped., ki s pogovori in nasveti pomaga učencem, staršem in učiteljem.

NEKAJ NALOG ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE:
• svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja (pomoč učencem z učnimi težavami, delo z nadarjenimi učenci, seznanjanje učencev z metodami in tehnikami uspešnega učenja, spremljanje integracije otrok s posebnimi potrebami,…);
• svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi s potekom vsakdanjega življenja in dela na šoli ter reševanje vzgojne in disciplinske problematike (neposredna pomoč oz. organizacija pomoči učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,…);
• svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole o splošnih značilnostih telesnega, osebnega ter socialnega razvoja in o posebnostih v telesnem, osebnostnem ter socialnem razvoju učencev (pomoč učencem pri reševanju osebnih težav in sodelovanje z njihovimi starši, preventivno delo, organizacija roditeljskih sestankov z različnimi vsebinami,…);
• svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole ter zunanjimi ustanovami (vrtci, druge šole, zavod RS za zaposlovanje,…) o vprašanjih v zvezi s šolanjem (vpis in sprejem šolskih novincev, organizacija zdravniških pregledov, poklicna orientacija, izvedba vpisnega postopka v srednje šole,…);
• šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev osebni, telesni in socialni razvoj (subvencioniranje šolske prehrane, šole v naravi in drugih šolskih dejavnosti,…).
Starši in učenci, potrkajte na vrata svetovalne službe ali pokličite svetovalno delavko po telefonu, kadarkoli se vam zdi, da je to za vas dobro. Obrnite se nanjo z vprašanji in izrazite morebitne dvome in strahove. Spregovorite z otrokom o tem, pomagajte mu, da se bo naučil v pravem trenutku poiskati pomoč.

Šolska pedagoginja je na razpolago v času uradnih ur oz. po predhodnem dogovoru s starši.

URADNE URE ZA STARŠE:

 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
14.30-16.30 7.00-7.30 11.00-13.00 7.00-7.30 11.00-13.00