baner konec

eTwinning

1.    Kaj je eTwinning?
eTwinning je skupnost evropskih šol, ki je v štirinajstih letih povezala preko 700 000 učiteljev in vzgojiteljev iz 195 000 šol (2019). Sodelujejo lahko tudi partnerske države v njeni soseščini. Je pobuda, ki črpa sredstva iz programa Evropske komisije Erasmus+. Namenjen je podpori in spodbujanju uporabe sodobne tehnologije pri izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. V njej sodelujejo učitelji in vzgojitelji iz 36 evropskih šol in 8 sosednjih držav (2019). Je digitalni portal, ki je na voljo v 31 jezikih. Registrirani učitelji dostopajo do portala eTwinning live, ki posamezne učitelje povezuje v skupnost. Omogoča iskanje partnerjev, povezovanje in sodelovanje v projektih ter profesionalni razvoj v okviru dogodkov, ki potekajo na različnih ravneh.

Več na tej povezavi: https://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm

Povezava do filmčka eTwinning:

2.    OZAVEŠČANJE O E-VARNOSTI NA ŠOLI

E-varnost se nanaša na varno delo v spletnem okolju, tudi za potrebe dele v eTwinningu. Je sestavni del različnih šolskih dokumentov. O e-varnosti se pogovarjamo pri pouku, ko je to ustrezno, predvsem pa pri delu v računalniški učilnici. Na šoli so na voljo tudi dodatne informacije o e-varnosti na šolski spletni strani. Šola izvaja aktivnosti, ki kažejo na učiteljevo oz. učenčevo razumevanje pomena odgovorne rabe interneta.
Aktivnosti ozaveščanja na šoli so:
-ob začetku posameznih projektov (ob seznanitvi s projektom se učenci seznanijo s pravili dela in sodelovanja z drugimi na spletu)
-na razrednih urah (delavnice, kratka predavanja, dan varne rabe interneta, letaki, ..)
-predstavitve kolektivu učiteljev (srečanja aktivov, učiteljske konference)
-predstavitve staršem (roditeljski sestanki, pogovorne ure, obveščanje preko e-pošte, letaki)
- v času izobraževanja na daljavo (preko e-pošte, pravila sodelovanja v spletni učilnici)
V sklopu teh aktivnosti so obravnavana različna vprašanja (npr. vedenje, boj proti vrstniškemu nasilju, zaščita otrok, zaščita osebne identitete, uporaba mask v času pandemije tudi pri spletnih dogodkih..)

Pravila "VARNOST NA SPLETU NA OŠ CANKOVA"VARNOST NA SPLETU NA OŠ CANKOVA"

3.    PROJEKTI eTwinning

3.1.    Šolsko leto 2020/2021

Vključeni smo v različne projekte:

- FOOD WASTE

CILJI PROJEKTA: Dandanes veliko ljudi na mnogih koncih sveta hote ali nehote povzroča zapravljanje hrane. To navado je treba nujno opustiti, tako v smislu nadaljevanja človeškega življenja kot tudi zaščite naravnega okolja. Naš projekt je bil ustvarjen z namenom, da bi prihodnjim generacijam prepustili bolj primeren svet za življenje, ozaveščali o tem vprašanju, preprečevali nepotrebno porabo in zmanjšali odpadke na naših izobraževalnih področjih kot projektni partnerji.
VKLJUČENI: 6.a in nekateri nadarjeni učenci

Povezava do: GALERIJA IZDELKOV

- MY VIRTUAL TRIP AROUND EUROPE

CILJI PROJEKTA: Izboljšati notranjo motivacijo učencev za učenje tujih jezikov. Ozaveščati učence o drugih kulturah, nacionalnih tradicijah in vsakdanjem življenju. Obogatiti znanja učencev o evropskih božičnih tradicijah ter izboljšati ustvarjalnost, umetniške in socialne veščine ter izboljšati digitalne kompetence. Spodbujati sprejemanje in vključevanje razlik med kulturami.
VKLJUČENI: 7.a

Povezava do: GALERIJA IZDELKOV

- WHAT ABOUT YOU (WAY)

Kulturno združevanje in prijateljstvo med šolami med različnimi državami bo našim učencem zagotovilo raznolike nove informacije in odprla se bodo njihova obzorja. V tem projektu se povezujeta kulturna interakcija in solidarnost.
CILJI PROJEKTA: prepoznavanje kultur drugih držav, razvijanje solidarnosti in pridobivanje informacij o prehrambeni kulturi, plesih, življenjskih stilih in zgodovini različnih držav. Učenci bodo pridobili tehnološko znanje z uporabo različnih orodij web2.
VKLJUČENI: 8.a

Povezava do: GALERIJA IZDELKOV

- GLOBAL TOUR BUS

CILJI PROJEKTA: V evropskih državah so kraji z bogatimi kulturnimi zakladi. Namen projekta je proučiti te bogate kulturne dediščine na kreativen, zabaven in privlačen način, znanje pa usvajati na prijeten način.
Naše pričakovanje pri predstavitvi tega projekta je, da bomo kulturne vidike prenašali iz generacije v generacijo. Želimo ljudem pustiti zgodovinske sledi. Ta projekt izboljšuje sposobnost opazovanja, razmišljanja in interpretacije razvoja kultur.

VKLJUČENI: 9.a

Povezava do: GALERIJA IZDELKOV

Sodelovanje učencev v januarski nalogi:

Sodelovanje učencev v decembrski nalogi:

- NATURAL STEPS

Narava, ki je zelo pomembna za vsa živa bitja, nas objame z vso svojo lepoto. Zlasti za mlade in otroke je zelo pomembno, da poznajo in ljubijo naravo, v kateri živijo. Zato gre za projekt družbene odgovornosti, ki opozarja na podnebno krizo, ...
VKLJUČENI: glede na interes učencev

Povezava do: GALERIJA IZDELKOV


3.2.    Šolsko leto 2019/2020
Vključeni smo bili v dva projekta:

- DELEGATES OF WATER – SU ELÇİLERİ

V projektu je sodelovalo 13 učencev 7. razreda v lanskem šolskem letu, skupaj z 6 šolami iz Turčije in v začetku tudi eno italijansko šolo. Skupaj je bilo vključenih 51 učencev.
Projekt je bil okoljski, namenjen ozaveščanju o odgovornem in varčnem ravnanju z vodo. Ker smo Eko šola in ker tudi sama vodim aktivnosti povezane z varovanjem okolja je bil predvsem viden ta ozaveščevalni vidik projekta. Osredotočili smo se na različne aktivnosti ozaveščanja: od pisanja letakov, snemanja filmčkov, gifov, pripravo skupne pesmi, sodelovalne knjige in podobno. Tako smo že znana vsebinska znanja o vodi nadgrajevali in razširjali kot aktivni ustvarjalci novih kreativnih izdelkov, ki bi naj ozaveščali o varčnem in odgovornem ravnanju z vodo.
Delo v projektu poteka ob podpori različnih IKT orodij in v različnih učnih okoljih. Ker je večino časa izvedbe projekta potekal pouk na daljavo, so bila še toliko bolj pomembna in bilo jih je tudi več, kot bi jih bilo sicer. Tudi vsa komunikacija je potekala preko družabnih omrežij (skupin na vibru, whats upu, facebooku). Uporabljenih je bilo več kot 20 različnih orodij (Padlet, Mentimeter, Canva, Blogger, Story Jumper, Kahoot! Quizzies in druga).
Projektno delo je sledilo zastavljenim ciljem, kot rezultat dela je ponudilo skupno ozaveščevalno akrostično pesem in sodelovalno e knjigo z nasveti za varčevanje z vodo. Ena od ugotovitev je bila prav gotovo ta, da ne glede na to, v kateri od držav živimo, da je voda osnovna življenjska dobrina in da se je potrebno glede na dejstva o njej, zavedati, da je življenje vseh živih bitij lahko ogroženo zaradi njenega pomanjkanja.
Končni produkt v projektu je bila sodelovalna e knjiga z nasveti za varčevanje z vodo ter posneta pesem, kjer smo sodelujoče šole ustvarile ozaveščevalno akrostično pesem.
Eno od pomembnih spoznanj je bilo tudi, da so učenci spoznali da je pomembno delo posameznika, ki je ključ za uspeh sodelovalnega timskega dela.

- EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI – QUALITY LABEL

Projekt je bil nagrajen z dvema nagradama. Najprej je v mesecu septembru prejel Evropski znak kakovosti – European quality label. Znak pomeni, da je projekt dosegel nacionalne in evropske standarde. Prejmejo ga le izjemni projekti. Že ob prejemu tega priznanja smo bili neizmerno veseli, da je bil projekt v evropskem merilu dobro zasnovan in da je sledil svojim zastavljenim ciljem ter zadovoljil najvišjim kriterijem. Nagrado so prejele tudi vključene turške šole.

Povezava do galerije slik

- NACIONALNA NAGRADA ZLATI KABEL

Nato pa smo še s strani organizacije Cmepius prejeli drugo priznanje – Zlati kabel- v posebni kategoriji – skrb za okolje.
OBRAZLOŽITEV NAGRADE s strani CMEPIUS-a:

»Projekt DELEGATES of WATER – SU ELÇİLERİ je povezal osem šol iz Turčije, Italije in Slovenije v ozaveščanju učencev o odgovornem ravnanju z vodo. Projekt je bil medpredmetno zasnovan, saj so učenci ob tem usvojili tudi novo in nadgradili obstoječe znanje angleškega jezika. Večino projektnih aktivnosti so izvajali v okviru razrednih ur in z nadarjenimi učenci, projekt so vključili v predmet domovinska in državljanska kultura in etika ter se tako poslužili več disciplinarnega pristopa. Udeleženci projekta so dosledno sledili zastavljenim ciljem, ki so zajemali krepitev zavedanja o ustrezni in odgovorni rabi vode, zavedanje o omejenih zalogah vodnih virov, krepitev zavedanja učencev o soodvisnosti z naravnimi viri in posledicami ravnanja z odpadi za prihodnost planeta. Zastavljene cilje so zasledovali s pomočjo različnih pedagoško-didaktičnih pristopov: skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo, uporaba digitalnih tehnologij, frontalne učne oblike. Ob tem so udeleženci krepili socialne, digitalne, jezikovne ter medkulturne kompetence. Slovenski učenci so prvič sodelovali v projektu eTwinning, zaradi česar so bili še dodatno motivirani za projektno sodelovalno delo na daljavo. V času izrednih razmer je šola prepoznala platformo eTwinning kot varen in učinkovit prostor za izvajanje pouka na daljavo.«
Povezava do galerije slik

- OLD TRADITIONS, NEW TRADITIONS IN EUROPE

Pri tem projektu smo odkrivali lepoto tradicije v vseh evropskih državah. Poleg tega, odkar obstaja Evropska unija vse države v njej postanejo družina, si nove tradicije izmišljajo ali izposojajo pri sosedih. V tem projektu smo izvedeli več o evropskih državah in njihovih tradicijah, tako da smo svoje mesečne manifestacije primerjali z drugimi.
VKLJUČENI UČENCI: učenci izbirnega predmeta Turistična vzgoja

Povezava do: GALERIJA IZDELKOV


4.    PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV

-    SPLETNI SEMINARJI
Kot mentorica eTwinninig projektov na šoli sem se udeležila spletnega izobraževanja (Online course) z naslovom Learning and teaching Online with eTwinning. Potekalo je kot 12-tedenski tečaj (od 7.9.-30.11.2020), ki ga je na Moodle vodila CSS v sodelovanju s strokovnjaki za posebne teme.
Glavni cilj izobraževanja je bil usposabljanje učiteljev, ki so novi v eTwinningu, o vključevanju IKT za izboljšanje njihove učne prakse.
Cilji: kako uporabiti in izbrati orodja IKT za izboljšanje učnega procesa, kako izvesti ocenjevanje z uporabo IKT, kako učinkovito sodelovati pri projektnem učenju, hkrati pa biti varni na spletu in digitalno ozaveščeni državljani.

-    PRIMER DOBRE PRAKSE
Na začetku šolskega leta so v času od 28.9. do 25.10.2020 potekali tedni eTwinninga na temo podnebnih sprememb in drugih okoljskih vsebin. V sklopu webinarja sem kot primer dobre prakse predstavila lanskoletni nagrajeni projekt Delegates of water.

-    E TWINNING OD A DO Ž
Nacionalni seminar eTwinning od A do Ž je (namesto na Bledu) potekal v spletni izvedbi od 26. do 27. avgusta. V sklopu seminarja so bili predstavljeni različni primeri dobrih praks, izvedenih eTwinning projektov v slovenskem prostoru. Udeleženci smo zasnovali projekte ter se seznanili z uporabo platforme eTwinning Live in spletne učilnice Twinspace, kjer se odvija projektno delo.

Zapisala: Monika Hajdinjak

 

5. MEDIJI O PROJEKTIH ETWINNING

- Članek v DELU - povezava

- Članek v VESTNIKU - povezava

 

Obiskovalci

Na strani je 348 gostov in ni članov .